خدمات ما بايد بر اساس استانداردهای قابل قبول بين المللي بتواند خواسته ها و انتظارات مشتريان را برآورده سازد