تغییرات مدیریتی در مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا


2018/07/14

مهندس جهرودی  مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا طی حکمی مهندس مهدی پازوکی را به عنوان مدیرعامل جدید مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا منصوب کرد و از زحمات مهندس مصدقی مدیرعامل سابق تقدیر شد. مهندس پازوکی از مدیران توانمند گروه خودرو سازی سایپا می باشد که در سمت های مختلف مدیریتی در گروه به فعالیت پرداخته است. همچنین مهندس منوچهر یزدانی و دکترقره ئی به عنوان اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره مرکز انتخاب شدند و از زحمات دکتر ریاحی عضو موظف سابق هیات مدیره تشکر وقدردانی شد.