مهندس عالی،رییس هیات عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران از مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا بازدید کرد.


2019/06/19

مهندس عالی،مدیرهیات عامل سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران  همراه هیاتی از مدیران این سازمان  از  قابلیت های مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا بازدید کرد.

در این بازدید جناب آقای مهندس پازوکی مدیر عامل مرکز  طی معرفی فر آیند عملکرد مرکزتحقیقات و نو آوری سایپا ، پروژه های آینده گروه خودرو سازی سایپا را برای بازدید کنندگان تشریح نمودند.