انتصاب مهندس رادمنش ،عضو هیات مدیره و قایم مقام مدیرعامل مرکز به عنوان مدیر پروژه توسعه محصولات خانواده ساینا وکوییک درگروه سایپا


2019/06/23

مهندس سلیمانی ،مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا در حکمی مهندس راد منش عضو هیات مدیره و قایم مقام مدیرعامل  مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا را به عنوان مدیر پروژه توسعه محصولات خانواده ساینا وکوییک درگروه سایپا منصوب نمودند.