انتصابات جدید در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا


2019/07/30

مهندس پازوکی ،مدیرعامل مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا طی احکامی معانین طرح و برنامه و مهندسی فرآیند و آزمایشگاهها را منصوب کرد. طی این احکام آقای مهندس سید ساعد عربشاهی به عنوان معاون طرح و برنامه و آقای دکتر سید کاوه توکلی طهران به عنوان معاون مهندسی فرآیند و آزمایشگاهها منصوب گردیدند.

همجنین در این احکام از زحمات آقایان مهندس رضا عبدالوند و مهندس عربشاهی در دوران تصدی مسئولیت سابق این دو معاونت تشکر گردیده است.