انتصاب مدیر بازرسی و سرپرست مدیریت بازرگانی مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا


2019/08/07

مهندس پازوکی ،مدیرعامل مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا طی احکامی مدیر بازرسی و سرپرست مدیریت بازرگانی را منصوب کرد. طی این احکام آقای فرید نقدی به عنوان مدیر بازرسی   و آقای مهندس نیما چنگیزی  به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی منصوب گردیدند.