مهندس رادمنش مدیرعامل مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا شد


2019/09/15

طبق تصمیمات اتخاذ شده در گروه خودرو سازی سایپا ، مهندس مهدی رادمنش به عنوان  مدیرعامل مرکز تحقیقات و نو آوری مرکز  و همچنین جناب آقای منوچهریزدانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره منصوب شدند. همچنین از زحمات مهندس پازوکی به عنوان عضو موظف هیات مدیره  ومدیرعامل مرکز ،تقدیر گردید.