برگزاری کلینیک خودروهای ساینا و کوئیک در مرکز با حضور نمایندگان برتر فروش گروه خودروسازی سایپا


2019/09/24

  کلینیک خودروهای ساینا و کوئیک در مرکزتحقیقات و نو آوری سایپا با حضور نمایندگان برتر فروش گروه خودروسازی سایپا  برگزار شد.