انتصاب سرپرست و قائم مقام معاونت طراحی تجهیزات و فناوریهای پیشرفته و سرپرست مدیریت منابع انسانی مرکز تحقیقات سایپا


2019/10/08

مهندس رادمنش مدیرعامل مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا طی احکامی مهندس گرجی را به عنوان سرپرست معاونت طراحی تجهیزات و فناوریهای پیشرفته،دکتر شهرام آزادی به عنوان قائم مقام معاونت طراحی تجهیزات و فناوریهای پیشرفته و مهندس محمود مقیمی را به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی مرکز تحقیقات سایپا منصوب نمودند.