بازدید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا


2019/12/21

امیر حاتمی ، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همزمان با هفته پژوهش  از مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا بازدید کرد. امیر حاتمی  درباره این بازدید گفت:

"پس از بازدید از مرکز تحقیقات سایپا که همزمان با هفته پژوهش  برگزار شد به وجود مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا افتخار می کنم."  وی در مورد مجموعه فعالیت گروه خودرو سازی سایپا ،سایپا را در مسیر رونق تولید موفق دانست.  امیرحاتمی طراحی خودرو های جدید سایپا را امیدوارکننده دانست و تیم کاری سایپا را تیمی خلاق، مبتکر و متعهد دانست .