بازدید رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت ،معدن و تجارت ، رییس کمیسون صنعت مجلس و مدیرعامل گروه سایپا از مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا


2017/03/08