ارزشهای مرکز

ارزش های سازمانی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شرح زیر تعریف شده است:

1- چابکی سازمان 

 2-نوآوری

3- مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی

 4- توجه به کرامت انسانی

 5- مشارکت                                                                                                                                         

                      

                                                                                                                                                     


ادامه مطلب

ارزشهای مرکز