ارزشهای مرکز

ارزش های سازمانی مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به شرح زیر تعریف شده است:

1- چابکی سازمان 

کدها و مصادیق رفتاری:

.1مکانیزه کردن سیستم ها و فرایندهای کاری
.2طراحی فرایندها و ساختار سازمانی منعطف و چابک ( تلاش برای کاهش بوروکراسی سازمانی)
.3تسهیل ارتباطات سازمانی و ارائه اطلاعات صحيح، مناسب، شفاف و به موقع
.4 توان پاسخگویی سریع و مثبت در مواجهه با شرایط بحرانی
.5تشریح آثار تغییرات و تحولات بر نقش ها و مسئولیت های فردی و سازمانی در هنگام مواجهه با شرایط بحرانی
.6انعطاف پذیری در مقابل تغییرات و ایده های نو 
 
2-نوآوری

کدها و مصادیق رفتاری:

.1ارائه و اجرای ایده های جدید و خلاقانه با رویکرد نوآوری در حوزه محصول و پلتفرم
.2ارائه و اجرای پیشنهادات خلاقانه در راستای کاهش هزینه، کاهش زمان انجام فعالیت ها/ پروژه، افزایش اثربخشی فرایندهای کاری
.3اهمیت دادن به نظرات و پیشنهادات افراد و ایجاد بستر مناسب برای بروز استعدادها و ارایه ایده ها
.4اهمیت دادن سازمان به ایده های نو و تخصیص منابع جهت اجرائی شدن آنها

3- مسئولیت پذیری و نتیجه گرایی

کدها و مصادیق رفتاری:

.1تعیین و ابلاغ دقیق اهداف و برنامه های سازمانی، واحدی و فردی
.2تعیین سنجه و مکانیزم های ارزیابی جهت پایش و کنترل تحقق اهداف و برنامه ها
.3پذیرش شرح وظایف و مسئولیت های واگذار شده و وظایف فوق العاده از سوی سازمان جهت دستیابی به اهداف مدیریت و مرکز
.4اجرای تعهدات سازمان نسبت به کارکنان و جامعه
.5توسعه و ارتقای فرهنگ زیست محیطی، مشارکت و همکاری هدفمند در زمینه حفظ محیط زیست و تولید محصولات سبز
.6انجام وظايف بدون نياز به كنترل هاي اداري تا حصول نتیجه
.7انتخاب بهترین روش انجام کار ( انجام کارهای درست )، درست انجام دادن کارها  و عدم تکرار اشتباهات
.8پيگيري امور تا دست يابي به اهداف مورد نظر
.9پاسخگویی و مسئولیت پذیری نسبت به امور محوله و عدم فرافکنی و مقصر جلوه دادن سایرین
.10مديريت بهينه هزينه ها  و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده برای رسیدن به نتیجه مطلوب 
 
 4- توجه به کرامت انسانی

کدها و مصادیق رفتاری:

.1تعیین و ابلاغ دقیق اهداف و برنامه های سازمانی، واحدی و فردی
.2تعیین سنجه و مکانیزم های ارزیابی جهت پایش و کنترل تحقق اهداف و برنامه ها
.3پذیرش شرح وظایف و مسئولیت های واگذار شده و وظایف فوق العاده از سوی سازمان جهت دستیابی به اهداف مدیریت و مرکز
.4اجرای تعهدات سازمان نسبت به کارکنان و جامعه
.5توسعه و ارتقای فرهنگ زیست محیطی، مشارکت و همکاری هدفمند در زمینه حفظ محیط زیست و تولید محصولات سبز
.6انجام وظايف بدون نياز به كنترل هاي اداري تا حصول نتیجه
.7انتخاب بهترین روش انجام کار ( انجام کارهای درست )، درست انجام دادن کارها  و عدم تکرار اشتباهات
.8پيگيري امور تا دست يابي به اهداف مورد نظر
.9پاسخگویی و مسئولیت پذیری نسبت به امور محوله و عدم فرافکنی و مقصر جلوه دادن سایرین
.10مديريت بهينه هزينه ها  و حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده برای رسیدن به نتیجه مطلوب 
 
5- مشارکت   

کدها و مصادیق رفتاری:

      .1استقبال از کارهای گروهی و تلاش در جهت موفقیت گروه ( همدلي و همراهي همكاران  با اعضاي تيم بجاي رقابت هاي غیر سازنده كاري با یکدیگر)

.2حضور فعال و به موقع در کمیته ها ، جلسات کاری و دوره های آموزشی
.3انعطاف پذیری، پذیرش نظرات اعضای تیم و احترام به خرد جمعی
.4حمايت و پشتيباني از نيروهاي جديد و انتقال آموخته ها و تجارب به ایشان
.5ایجاد مکانیزم های انگیزشی جهت جلب همراهی و مشارکت کارکنان در فعالیت های گروهی و نظام های مشارکتی
.6مشارکت در انواع نظرسنجی های عمومی و اختصاصی سازمان و نظام های مشارکتی نظیر نظام پیشنهادات و فرایندهای مدیریت دانش
.7همكاري موثر براي عملياتي كردن ايده ها و راهكارهاي جديد
.8به اشتراک گذاری اطلاعات ، آموخته ها و تجارب به همکاران جهت ایجاد هم افزایی در فعالیت های تیمی و گروهی