خط مشی وارزشھا

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا به عنوان اولین مرکز طراحی و مهندسی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی خودرو در کشور، با توجه به مقصد محوری خود، “کسب سهم و جایگاه شایسته در زنجیره ارزش طراحی و تکوین خودرو در جهان”، ارزش آفرینی و ارتقاء سطح رضایت‌مندی مشتریان و توجه به نیازمندی های حال و آینده ایشان را با تکیه بر  اصل بهبود مستمر در ارائه خدمات، اساسی ترین محور خط‌مشی کیفیت به شمار آورده و خود را  در تأمین الزامات قانونی و الزامات محصول و مشتری متعهد می‌داند.


ادامه مطلب

خط مشی وارزشھا