بازگشت به دسته بندی

درگاه ثبت پیشنهاد مرتبط با پویش بومی سازی قطعات صنعت خودرو

بدیهی است پیشنهاد شما با حفظ شرایط محرمانگی در این مرکز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


مشخصات ثبت کننده

نام و نام خانوادگی ثبت کننده :

شماره تماس :

ایمیل :

مشخصات شرکت

نام :

حوزه ی فعالیت :

شماره تماس :

آدرس سایت :

آدرس شرکت :

آیا شرکت دانش بنیان است ؟

بله خیر

ثبت پیشنهاد

عنوان :

نام قطعه/ سیستم مطابق لیست اعلامی :

نام قطعه/سیستم جدید :

شرکت توانمندی همکاری در کدام یک از مراحل زیر را دارا می باشد :

توسعه تولید هردو

درخواست ارائه اطلاعات بیشتر وجود دارد.

درخواست مذاکره فنی وجود دارد.