آگهي فراخوان شناسائي پیمانکاران خدمات برش لیزرسه بعدی


تاریخ شروع مناقصه 2017/06/11
تاریخ پایان مناقصه 2017/06/21

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا در نظر دارد جهت به روز آوري و تکميل بانک اطلاعات منابع تامين خود، نسبت به شناسايی پيمانکاران معتبر و داراي سابقه مرتبط در زمينه انجام خدمات برش ليزرسه بعدي قطعات فلزي داخلی و خارجی بدنه خودرو اقدام نمايد.

لذا بدين وسيله از كليه شركت ها و پيمانکاران واجد شرايط دعوت به عمل می آورد رزومه و مشخصات كامل خود را به همراه ليست مشتريان و مشخصات فنی دستگاه هاي برش مورد استفاده ، در پاكت دربسته حداكثرتا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 31 خرداد ماه1396 به دبيرخانه اين مركز به آدرس ذيل ارسال نمايند.

آدرس : كيلومتر 31 جاده مخصوص كرج روبروي شركت سايپا بين خيابان 13 و 15 دبيرخانه مركزتحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 44198073 اداره بازرگانی داخلی تماس حاصل گردد.