انتخاب منبع خرید خدمات طراحی و ساخت جیگ های پروژه SP0


تاریخ شروع مناقصه 2017/08/21
تاریخ پایان مناقصه 2017/09/27

دریافت اسناد مناقصه