مناقصه عمومی با موضوع خرید و خدمات نصب و راه اندازی تجهیزات سرورذخیره سازی


تاریخ شروع مناقصه 2017/10/14
تاریخ پایان مناقصه 2017/10/28

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا در نظر دارد خريد و خدمات نصب و راه اندازي تجهيزات سرور ذخیره سازی  مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

دریافت اسناد مناقصه