برگزاری مناقصه عمومی انتخاب منبع خرید خدمات انجام تست های پروژه SP0


تاریخ شروع مناقصه 2018/01/01
تاریخ پایان مناقصه 2018/02/13

دانلود اسناد مناقصه