خریدخدمات تجهیزات شبکه به همراه خدمات نصب وراه اندازی ، آموزش و پشتیبانی SERVERFARM1 و SERVERFARM2


تاریخ شروع مناقصه 2018/01/13
تاریخ پایان مناقصه 2018/01/27

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا در نظر دارد خريد و خدمات نصب و راه اندازي
تجهيزات شبکه و ارتباط آنها با serverfam2 و serverfam1 باديگرساختمانهاي خود را
از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از كليه شركت هاي معتبر و واجد شرايط دراين زمينه دعوت به عمل مي آورد
پس از دريافت اسناد مناقصه از طريق لينك زير، پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري
69 به دبيرخانه اين مركز تحويل نمايند.

دانلود اسناد مناقصه