خرید و خدمات تجهیزات شبکه به همراه خدمات نصب وراه اندازی ، آموزش و پشتیبانی SERVERFARM1 و SERVERFARM2 با دیگرساختمان های مرکز


تاریخ شروع مناقصه 2018/02/03
تاریخ پایان مناقصه 2018/02/19

دانلود اسناد مناقصه