مناقصه عمومی واخذ لیست قیمت برای خدمات نظارت بر تست های آزمایشگاه های مرکز و صدور ایمارک تست ها


تاریخ شروع مناقصه 2018/07/05
تاریخ پایان مناقصه 2018/10/23

 

دریافت بخش اول اسناد مناقصه

 

دریافت بخش دوم اسناد مناقصه