مناقصه عمومی در خصوص خدمات انجام تست های لازم در مراکز تست خارج از کشور در سال 2018 و پروژه تست های 85 گانه


تاریخ شروع مناقصه 2018/07/18
تاریخ پایان مناقصه 2018/10/23

دانلود اسناد مناقصه