خرید و خدمات سرویس ، تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه های تست غیرمخرب و ارتعاشات


تاریخ شروع مناقصه 2018/11/05
تاریخ پایان مناقصه 2019/01/12

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا در نظر دارد خريد و خدمات سرويس ، تعمير ونگهداري تجهيزات آزمايشگاه هاي تست غیرمخرب و ارتعاشات خود را به شرح اسناد مناقصه ،ازطريق مناقصه عمومی به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

دریافت اسناد مناقصه قسمت اول

دریافت اسناد مناقصه قسمت دوم(کاتالوگ)