خرید خدمات طراحی و نمونه سازی BATTERY PACKبرای خودرو های REV,EV


تاریخ شروع مناقصه 2018/11/12
تاریخ پایان مناقصه 2018/12/26

دانلود توضیحات مناقصه