برگزاری مناقصه عمومی مرکز خصوص انتخاب منبع تامین یک دستگاه APU برای خودرو برقی سدان در کلاس C


تاریخ شروع مناقصه 2019/06/07
تاریخ پایان مناقصه 2019/08/30

برگزاری مناقصه عمومی مرکز به شماره2 در سال 1398 در خصوص انتخاب منبع تامین یک دستگاه APU برای خودرو برقی سدان در کلاس

دانلود اسناد مناقصه