انتخاب منبع خرید خدمات پشتیبانی مرکز واقعیت مجازی


تاریخ شروع مناقصه 2020/03/09
تاریخ پایان مناقصه 2020/04/11

تمدید مناقصه عمومی  انتخاب منبع خرید خدمات پشتیبانی مرکز واقعیت مجازی 

دانلود اسناد مناقصه