انتخاب منبع خرید خدمات پشتیبانی مرکز واقعیت مجازی


تاریخ شروع مناقصه 2019/07/09
تاریخ پایان مناقصه 2019/08/30

مناقصه عمومی  انتخاب منبع خرید خدمات پشتیبانی مرکز واقعیت مجازی 

دانلود اسناد مناقصه