مناقصه خرید و خدمات ایاب و ذهاب کارکنان مرکز


تاریخ شروع مناقصه 2019/10/15
تاریخ پایان مناقصه 2019/11/16

مرکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا در نظر دارد خرید خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شرح اسناد مناقصه ، ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.

علاقمندان جهت دریافت فایل اسناد مناقصه از لینک زیر استفاده نمایند:
 

دریافت اسناد مناقصه (کلیک کنید)