برگزاری مناقصه عمومی انتخاب منبع خرید دستگاه شبیه ساز شرایط عملکرد مجموعه باتری در خودرو برقی


تاریخ شروع مناقصه 2020/04/22
تاریخ پایان مناقصه 2020/07/27

موضوع: برگزاری مناقصه عمومی انتخاب منبع خرید دستگاه شبیه ساز شرایط عملکرد مجموعه باتری در خودرو برقی

دانلود اسناد مناقصه