شناسایی پیمانکار حائز شرایط سرویس، نگهداری و تعمیرات پست های برق


تاریخ شروع مناقصه 2021/04/04
تاریخ پایان مناقصه 2021/04/20

مرکز تحقیقات و نو آوری سایپا در نظر دارد خدمات  سرویس، نگهداری و تعمیرات پست های برق خودرا از طریق مناقصه  به پیمانکارحائز شرایط واگذار نماید.متقاضیان جهت در یافت اسناد  مناقصه به لینک زیر مراجعه نمایند :

دریافت اسناد مناقصه شناسایی پیمانکار حائز شرایط