تمدید مناقصه عمومی طراحی و ساخت دستگاه تست دوام قفل میل فرمان


تاریخ شروع مناقصه 2021/09/16
تاریخ پایان مناقصه 2021/11/07

مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا در نظر دارد ،طراحی و ساخت دستگاه تست دوام قفل میل فرمان   را به شرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه از شركتهاي واجد شرايط خريداري نمايد. مقاضیان حائزشرایط جهت دریافت اسنادلینک زیر را کلیک نمایند:

اسناد مناقصه