خريد يک دستگاه ديزل ژنراتور با كوپلينگ فابريک و نصب و راه اندازی


تاریخ شروع مناقصه 1921/11/18
تاریخ پایان مناقصه 1921/12/06

آگهی مناقصه عمومی 00-17 -د/1400 مركز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا در نظر خريد يک دستگاه ديزل ژنراتور با كوپلينگ فابريک به ظرفيت اسمی kva 650 همراه با خدمات نصب و راه اندازي مورد نياز خود را به شرح اسناد مناقصه، به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد

لینک اسناد مناقصه