مناقصه عمومی شماره 01-09-د/1400 با موضوع طراحی و ساخت دستگاه تست داشبورد خودرو شاهین


تاریخ شروع مناقصه 2021/12/29
تاریخ پایان مناقصه 2022/01/16

 

اسناد مناقصه