مناقصه عمومی شماره 01-21-د/1400 با موضوع خدمات سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان


تاریخ شروع مناقصه 2022/01/15
تاریخ پایان مناقصه 2022/01/23

اسناد مناقصه