مناقصه عمومی شماره 03-07/د-1401 با موضوع خرید تجهیزات و خدمات نصب و راه اندازی سرور و ذخیره ساز (Server Farm-2)


تاریخ شروع مناقصه 2022/06/21
تاریخ پایان مناقصه 2022/07/10