-->
بازگشت به دسته بندی ثبت پیشنهاد همکاری
شرح نیازمندی ظرفیت سالانه (تعداد/ واحد مواد: تن)
ردیف نام قطعه یا مجموعه عکس قطعه خرید دانش فنی تکوین نرم افزار مهندسی معکوس طراحی مجدد ساخت و تولید مورد نیاز مشتری
1 موتور- رينگ بالايي پيستون (کمپرس)
140000 سایپا
2 موتور- رينگ پاييني پيستون
140000 سایپا
3 موتور- رينگ روغن
140000 سایپا
4 اکسل- ABS مجموعه سيبک پايين راست
35000 سایپا
5 اکسل- ABS مجموعه سيبک بالا
35000 سایپا
6 اکسل- مجموعه سيبک پايين چپ ABS
35000 سایپا
7 گیربکس- پين قفل کننده بزرگ
1 سایپا
8 گیربکس- پين قفل کننده کوچک
520000 سایپا
9 گیربکس- خار قفلي
35000 سایپا
10 گیربکس- خار حلقوي سرقيفي 1040000 سایپا
11 موتور- سنسور اکسيژن بالایی نیسان
35000 سایپا
12 موتور - مجموعه ريل سوخت گاز نيسان يورو4
35000 سایپا
13 موتور- ECU 34
527000 سایپا
14 موتور- بلبرينگ تنظيم کشش
550000 سایپا
15 موتور- ياتاقان کناري
1092600 سایپا
16 موتور- ياتاقان قهوه اي شياردار
1092000 سایپا
17 موتور- ياتاقان قهوه اي ساده
1092000 سایپا
18 موتور- واشر لاستيکي کارتر کوچک
586000 سایپا
19 موتور- واشر لاستيکي کارتر بزرگ
586000 سایپا
20 موتور- ياتاقان متحرک
2184000 سایپا
21 موتور- سنسوردورموتور (زيمنس)
583000 سایپا
22 موتور- واشر سرسيلندر زيمنس E4
273000 سایپا
23 موتور- سنسور اکسيژن پاييني E4
572600 سایپا
24 موتور- مغز الکترونيکي 48 تیبا CNG
54300 سایپا
25 موتور- سنسور اکسيژن بالايي E4
572600 سایپا
26 موتور- مجموعه کاسه نمد سوپاپ و واشر
2184000 سایپا
27 موتور- کاسه نمد پمپ روغن
572600 سایپا
28 موتور- کاسه نمد ميل بادامک
546300 سایپا
29 موتور- کاسه نمد درپوش ميل لنگ
572600 سایپا
30 موتور- نشيمنگاه سوپاپ سوخت بنزيني X100
1092000 سایپا
31 موتور- نشيمنگاه سوپاپ دود بنزيني X100
1092000 سایپا
32 موتور- کاسه نمد سوپاپ با واشر S81
2184000 سایپا
33 موتور- واشر سرسيلندر تيبا
250000 سایپا
34 موتور- سنسور نقطه مرگ بالا S81
581300 سایپا
35 موتور- ياتاقان متحرک تيبا
2186400 سایپا
36 موتور- مجموعه صفحه کلاچ
273000 سایپا
37 گیربکس- دنده عقب
35000 سایپا
38 گیربکس- کشوئي 4و3
35000 سایپا
39 گیربکس- توپي 3و4
35000 سایپا
40 گیربکس- توپي پنج
35000 سایپا
41 گیربکس- کشوئي پنج
35000 سایپا
42 گیربکس- مجموعه بلبرينگ
273000 سایپا
43 گیربکس- ساچمه
520000 سایپا
44 گیربکس- مجموعه بلبرينگ
273000 سایپا
45 گیربکس- ساچمه 2500
1560000 سایپا
46 گیربکس- کاسه نمد اهرم کلاچ
258000 سایپا
47 گیربکس- کاسه نمد سرشفت اصلي
520000 سایپا
48 گیربکس- کاسه نمد ميل تعويض دنده
520000 سایپا
49 گیربکس- کاسه نمد ديفرانسيل
1040000 سایپا
50 گیربکس- مجموعه بلبرينگ کلاچ TIBA
262000 سایپا
51 اکسل- کاسه نمد توپي اکسل عقب
1040000 سایپا
52 گیربکس- CVT خار فنري 26300 سایپا
53 گیربکس- رولبرينگ سوزني راهنما
35000 سایپا
54 گیربکس-رولربرينگ دنده هرزگردعقب 35000 سایپا
55 گیربکس- رولربرينگ سوزني
35000 سایپا
56 گیربکس- رولربرينگ سوزني
35000 سایپا
57 گیربکس- رولربرينگ سوزني
35000 سایپا
58 اکسل- بالبيرينگ دورديفه تيبا
494000 سایپا
59 اکسل- CVT بلبيرينگ دو رديفه
26300 سایپا
60 موتور- منوليت کاتاليست
273000 سایپا
61 موتور- منوليت کاتاليست
273000 سایپا
62 موتور- خار سرنگهدارنده فنر
35000 سایپا
63 موتور- انژکتور (زيمنس)
2185200 سایپا
64 موتور- مجموعه ريل سوخت و انژکتور CNG S81
26300 سایپا
65 موتور- شمع زيمنس E4
1092000 سایپا
66 موتور- خار مخروطي دو تکه (نگهدارنده سوپاپ) S81
4372800 سایپا
67 موتور- واشر U رينگ ترموستات
546000 سایپا
68 موتور- پيچ شاتون نيسان (طرح برشي)
35000 سایپا
69 موتور- مهره شاتون نيسان (طرح برشي)
35000 سایپا
70 موتور- چرخ دنده ميل بادامک
35000 سایپا
71 موتور- چرخدنده ميل لنگ
35000 سایپا
72 موتور- زنجير دوبل موتور نيسان
35000 سایپا
73 موتور- کاسه نمد ته ميل لنگ
35000 سایپا
74 موتور- کاسه نمد جلوي ميل لنگ
35000 سایپا
75 موتور- ياتاقان متحرک
35000 سایپا
76 موتور- ياتاقان لبه دار بدون شيار
35000 سایپا
77 موتور- ياتاقان لبه دار شياردار
35000 سایپا
78 موتور- ياتاقان پهن بدون شيار
35000 سایپا
79 موتور- ياتاقان پهن شياردار جلو
35000 سایپا
80 موتور- ياتاقان پهن شياردار جلو
35000 سایپا
81 موتور- ياتاقان پهن شياردار عقب
35000 سایپا
82 موتور- ياتاقان نازک بدون شيار
35000 سایپا
83 موتور- ياتاقان نازک شياردار
35000 سایپا
84 موتور- اورينگ کورکن محل دلکو (انژکتوري ساژم)
273000 سایپا
85 موتور- تسمه دينام
35000 سایپا
86 موتور- لوله چپقي PCV E4
273000 سایپا
87 گیربکس- بلبرينگ دوشاخ کلاچ
35000 سایپا
88 اکسل- رولربيرينگ کوچک
524000 سایپا
89 اکسل- رولربيرينگ بزرگ
524000 سایپا
90 موتور- سنسور اکسيژن پاييني (دوم(
35000 سایپا
91 موتور- رگلاتور فشارسوخت (زيمنس)پراید E2
35000 سایپا
92 موتور- سنسور MAP ودماي هوا (زيمنس)
580000 سایپا
93 موتور- سنسور کوبش (زيمنس)
583000 سایپا
94 موتور- ايموبلايزر مدل CIM
555000 سایپا
95 موتور- TAG TRANSPONDER 7936
1110000 سایپا
96 موتور- آنتن مدل CIM
555000 سایپا
97 موتور- مجموعه دريچه گاز الکترونيکي تيبا CVT
26300 سایپا
98 موتور- سنسور کوبش سيم دار CVT
26300 سایپا
99 موتور- ECUخودرو 232CVT
26300 سایپا
100 موتور- سنسور دور موتوربدون سيمCVT
26300 سایپا
101 SSB
26300 سایپا
102 قفل فرمان برقي ESCL
26300 سایپا
103 ريموت کنترل 26300 سایپا
104 سوئيچ هوشمند خودرو
26300 سایپا
105 آنتن کنسول
26300 سایپا
106 آنتن سپر عقب
26300 سایپا
107 مجموعه آنتن صندلي عقب
26300 سایپا
108 PEPS
26300 سایپا
109 هولدر 52600 سایپا
110 مجموعه براکت BCM
26300 سایپا
111 BCM
26300 سایپا
112 براکت PEPS
26300 سایپا
113 مجموعه براکت GATEWAY
26300 سایپا
114 GATEWAY
26300 سایپا
115 مجموعه آنتن و کليد قفل در
26300 سایپا
116 سنسور فشار تاير
105200 سایپا
117 مجموعه قاب فرمان 26300 سایپا
118 نگهدارنده SSB
26300 سایپا
119 گیربکس- شفت کلاچ
35000 سایپا
120 گیربکس- دنده 2
35000 سایپا
121 گیربکس- دنده 3
35000 سایپا
122 گیربکس- دنده هرزگرد عقب B 35000 سایپا
123 گیربکس- شفت زير
35000 سایپا
124 گیربکس- مغناطيس
520000 سایپا
125 گیربکس- مجموعه رولربرينگ ابتداي شفت ثانويه 19
520000 سایپا
126 گیربکس- مجموعه رولربرينگ انتهاي شفت ثانويه 29
520000 سایپا
127 گیربکس- رينگ سنسور مگنتي 26000 سایپا
128 گیربکس- مجموعه رولربرينگ ديفرانسيل TIBA، پرايديورو4و151
1025000 سایپا
129 گیربکس- پين شيار دار ديفرانسيل گيربکس خودرو 212 کوئيک 26300 سایپا
130 گیربکس- مجموعه تي سي يو خودرو 232 26300 سایپا
131 اکسل- رولربيرينگ دورديفه
546000 سایپا
132 اکسل- رولربرينگ بزرگ اکسل عقب پرايد
516000 سایپا
133 اکسل- رولربرينگ کوچک اکسل عقب پرايد
516000 سایپا
134 اکسل- پلوس cvt
26300 سایپا
135 گیربکس- CVT مجموعه گيربکس
26300 سایپا
136 موتور- بست شلنگ گاز زيمنس(کيت CNG) 20000 سایپا
137 موتور- فلز رودیم - پالادیم- پلاتینیوم
520000 سایپا
138 موتور- HLA
2184000 سایپا
139 موتور- رولر اسبک
2184000 سایپا
140 موتور- ECU تيبا CVT کوئيک
26300 سایپا
141 براکت BCM
26300 سایپا
  • معرفی شرکت