-->
بازگشت به دسته بندی ثبت پیشنهاد همکاری
شرح نیازمندی ظرفیت سالانه (تعداد/ واحد مواد: تن)
ردیف نام قطعه یا مجموعه عکس قطعه خرید دانش فنی تکوین نرم افزار مهندسی معکوس طراحی مجدد ساخت و تولید مورد نیاز مشتری
1 Ambient Light Sensor سنسور نور محیط
300,000 سایپا
2 ESC Modulator بلوک هیدرولیکی و الکتروموتور سیستم کنترل پایداری 300,000 سایپا
3 ESC ECU واحد کنترل الکترونیکی سیستم کنترل پایداری
300,000 سایپا
4 ESC Main Connector کانکتور اصلی سیستم کنترل پایداری
300,000 سایپا
5 WSS سنسور سرعت چرخ
300,000 سایپا
6 Yaw & G sensor سنسور شتاب و چرخش
300,000 سایپا
7 Steering Wheel Angle Sensor سنسور زاویه غربیلک فرمان
300,000 سایپا
8 ADAS Long range radar (77GHz) Antenna آنتن رادار برد بلند سیستم های پیشرفته کمک به راننده
100,000 سایپا
9 ADAS Long range radar (77GHz) ECU واحد کنترل الکترونیکی رادار برد بلند سیستم های پیشرفته کمک به راننده
100,000 سایپا
10 ADAS Multi Function Camera Imager دوربین جلو چند منظوره سیستم های پیشرفته کمک به راننده
100,000 سایپا
11 ADAS Multi Function Camera ECU واحد کنترل الکترونیکی دوربین جلو چند منظوره سیستم های پیشرفته کمک به راننده
100,000 سایپا
12 BSD Long Range Ultarsonic Sensorسنسور تشخیص نقطه کور التراسونیک
100,000 سایپا
13 BSD ECU واحد کنترل الکترونیکی تشخیص نقطه کور
100,000 سایپا
14 Navigation & Telematics Box سیستم ناوبری و دارای ارتباط
100,000 سایپا
15 Head-Up Display سیستم واقعیت افزوده
100,000 سایپا
16 Electric Power Steering فرمان برقی
100,000 سایپا
  • معرفی شرکت